Ứng dụng SPSS 8.0/9.0 vào phân tích dữ liệu trong nghiên cứu y học

Tên đúng của cuốn sách này là “SPSS 8.0 – 9.0 – ứng dụng phân tích dữ liệu trong quản trị kinh doanh và khoa học tự nhiên xã hội” của các tác giả Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đình Cử, Nguyễn Quốc Anh – Đại học Kinh tế Quốc dân, xuất bản bởi Nhà xuất bản Giao thông vận tải năm 2000. Đây là cuốn sách được sử dụng rất nhiều trong nghiên cứu y khoa thời kỳ quanh những năm 2010. Mặc dù không viết cho mục đích nghiên cứu y học, các số liệu cũng như ví dụ đều là nghiên cứu xã hội học. Nhưng đây là cuốn sách rất thực tế, các thuật toán được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu y khoa, đặc biệt là dành thế hệ sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

Nội dung chính của sách này

PHẦN I – GIỚI THIỆU SPSS

 • Giới thiệu chung
 • Một số kỹ thuật và thủ tục thông dụng: chọn tập hợp phụ các chủ đề, sử dụng quyền số, sửa và thay đổi dữ liệu, các giá trị khuyết, các khuôn mẫu, pháp biến đổi hay tạo mới bằng tính toán, mã hóa lại biến, in dữ liệu, nhập và xuất dữ liệu, bảng, …

PHẦN II – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

 • Tổng quan về phân tích SPSS: kiểm tra dữ liệu, thống kê mô tả, thống kê suy luận.
 • Sử dụng thủ tục Frequency để thu được các mô tả chi tiết về dữ liệu
 • Sử dụng thủ tục Descriptives để thu được các thống kê cơ bản và các trị số chuẩn hóa zscore.
 • Sử dụng thủ tục Explore để kiểm tra và mô tả các nhóm/tổ
 • Sử dụng thủ tục Crosstabs để thu được các bảng chéo và các đo đạc về mối quan hệ – thống kê khi bình phương.
 • Sử dụng thủ tục Case Summaries để thu được các thống kê mô tả đối với ô và liệt kê các trường hợp trong các bảng chéo
 • Sử dụng thủ tục Means để thu được các thống kê mô tả đối với các ô trong bảng chéo, một bảng ANOVA và phép kiểm định về tuyến tính
 • Sử dụng thủ tục T-tests để so sánh các số trung bình
 • Phân tích phương sai một yếu tố
 • Phân tích phương sai nhiều yếu tố tổng quát
 • Tương quan nhị biến và tương quan cục bộ
 • Hồi quy tuyến tính giản đơn và hồi quy tuyến tính bội
 • Các kiểm định phi tham số: kiểm định một mẫu, kiểm định cho hai hoặc hơn hai mẫu độc lập (kiểm định Mann Whitney), Kiểm định cho hai hoặc hơn hai mâu có liên quan với nhau (Kiểm định Friedman)
 • Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm hay phân tích nhóm

Rất tiếc hiện tại admin chưa có bản PDF mà chỉ có bản sao photo của cuốn sách này. Nếu anh chị dang ở Hà Nội, Việt Nam và cần cuốn tài liệu này, thì có thể liên hệ, admin sẽ cho mượn miễn phí để anh chị photo.

Post Comment