Atlas of Lymph Node Anatomy – Giải phẫu hệ bạch huyết là cuốn sách trình bày chi tiết về giải phẫu hệ thống tuần hoàn bạch huyết. Sự kết hợp hình ảnh minh họa 2D và bản đồ 3D dễ hiểu cùng với hình ảnh cắt lớp vi tính làm cho cuốn sách là tài liệu chi tiết dễ hiểu, giúp cho sự tiếp cận hệ thống này trong chẩn đoán hình ảnh được dễ dàng hơn.