Magnetic Resonance Tomography – with 1260 figures and 175 tables

Magnetic Resonance Tomography là cuốn sách dày 1524 trang với ngôn ngữ tiếng Anh, trình bày toàn bộ lý thuyết về chẩn đoán cộng hưởng từ (MRI) trong y khoa. Lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách vào năm 1992 bằng tiếng Đức. Và lần xuất bản này kỷ niệm hơn 10 năm tuổi.

Cuốn sách là tài liệu toàn tập chẩn đoán MRI trong khám chữa bệnh, đối tượng sử dụng là sinh viên y khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ theo chuyên khoa.

Mục lục

1. Introduction

2. Basic of Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Resonance Spectroscopy

 • 2.1. Overview
 • 2.2. Physical Basics by G.Brix
 • 2.3. Image Reconstruction by G.Brix
 • 2.4. Iimage Contrasts and Imaging Sequences by by G.Brix, H.Kolem and W.R. Nitz
 • 2.5. Technical Compnents by M.Bock
 • 2.6. Contrast Agents by A.Huppertz and C.J. Zech
 • 2.7. Flow Phenomena and MR Angiographic Techniques by M.Bock
 • 2.8. Disffusion-weighted Imaging and Diffusion Tensor Imaging by O.Dietrich
 • 2.9. Risks and Safety Issues Related to MR Examinations by G.Brix

3. Brain, Head and Neck

 • 3.1. Brain: Modern Techniques and Anatomy by M.Wintermark, M.D. Wirt, P.Mukherjee, G.Zaharchuk, E.Barbier, W.P.Dillon
 • 3.2. Normal Development, Congenital, Hereditary and Acquired Disease of the Central Nervous System in Pediatrics by B.B. Ertl-Wagner, C. Rummeny
 • 3.3. Intracranial Tumors
 • 3.4. Cerebrovascular Disease
 • 3.5. Infracranial Infections by E. Turgut, Serap Guiltekin
 • 3.6. Neurodegenerative Disorders by S. Karimi, A.I. Holodny
 • 3.7. Pituitary Gland and Parasellar Region by M.Kanagaki, N. Sato, Y. Miki
 • 3.8. The Orbits by N.Hosten, C. Zwicker, M. Langer
 • 3.9. Magnetic Resonance of the Skull Base and Petrous Bone
 • 3.10. Head and Neck.

4. Spine and Spinal Canal

 • 4.1. Extradural Disease of the Spine by C.S. Poon, J. Doumanian, G. Sze, M. Johnson, C.E. Johnson
 • 4.2. Intradural Extramedullary Spine by D. Lin
 • 4.3. Intramedullary Disease of the Spinal Cord

5. Thorax and Vasculature

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

Một số hình ảnh chụp từ sách Magnetic Resonance Tomography

Magnetic Resonance Tomography
Magnetic Resonance Tomography

Post Comment