PHT là gì và cách đo cơ bản

0

PHT (Pressure Half-time) là thời gian cần để độ chênh áp giảm đi một nửa (50%) so với giá trị chênh áp tối đa ban đầu, đơn vị tính bằng mili – giây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *