PHT là gì và cách đo cơ bản

PHT (Pressure Half-time) là thời gian cần để độ chênh áp giảm đi một nửa (50%) so với giá trị chênh áp tối đa ban đầu, đơn vị tính bằng mili – giây.

Post Comment