Giải phẫu tam giác đùi

– Giới hạn

là một vùng tam giác giới hạn ở nông bởi 3 cạnh: nếp lằn bẹn ở trên, cơ may ở ngoài và bờ trong cơ khép dài

Cơ may: là cơ được coi là cơ tùy hành của động mạch đùi, có nguyên ủy là gai chậu trước trên và bám tận ở mặt trong phần trên xương chày.

Cơ khép dài: nguyên ủy là mặt ngoài góc xương mu. Bám tận ở 1/3 giữa đường ráp xương đùi.

– Cấu tạo

Thành trước gồm lớp nông của da, tổ chức dưới da và mạc đùi.

Thành sau ngoài có cơ may ở trước và cơ thắt lưng chậu ở sâu.

Thành sau trong: có cơ khép dài và cơ lược.

Cơ thắt lưng chậu gồm 2 phần: cơ thắt lưng lớn và cơ chậu.

+ Cơ thắt lưng lớn có nguyên ủy là mỏm ngang và thân các đốt sống ngực từ XII – thắt lưng IV.

+ Cơ chậu có nguyên ủy là mào chậu và hố chậu.

Cả hai cơ gộp lại thành một gân chung bám tận vào mấu chuyển nhỏ của xương đùi.

Cơ lược có nguyên ủy là mào lược xương mu, bám tận ở đường lược phần trên ráp xương đùi ngay dưới mấu chuyển bé xương đùi.

Đỉnh của tam giác đùi: là chỗ gặp nhau giữa cơ may và cơ khép dài, cách dây chằng bẹn khoảng 10 cm.

Đáy của tam giác đùi: là khoang giới hạn giữa bờ trước xương chậu và dây chằng bẹn, có cung chậu lược.

– Thành phần trong tam giác đùi

  • Động mạch đùi và các nhánh
  • Tĩnh mạch đùi
  • Thần kinh đùi
Image: jxs.cz
Image: jxs.cz

Post Comment