Giải phẫu ống cơ khép

Là một ống cơ mạc lăng trụ tam giác, có 3 thành hơi xoắn vặn từ trước vào trong:

Thành trước ngoài: cơ rộng trong (nguyên ủy: mép trong đường ráp xương đùi)

Thành sau: cơ khép dài ở trên và cơ khép lớn ở dưới.

Cơ khép lớn: có nguyên ủy là củ ngồi và 2/3 sau mặt ngoài ngành ngồi mu. Hai bó trên của cơ khép lớn bám tận vào đường ráp xương đùi, bó dưới thu lại thành gân tròn chắc bám vào củ cơ khép.

Thành trước trong: đậy lên rãnh thành sau, cơ may che phủ ở nông và sâu

Post Comment