[PDF] Phân tích số liệu nghiên cứu y học bằng phần mềm SPSS

TẢI SÁCH PHÂN TÍCH SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU Y HỌC SPSS TẬP ITẬP II

Đây là bộ sách gồm 2 tập, được scan dạng pdf và chia sẻ rộng rãi trên mạng. Sách được các tác giả Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân TP Hồ Chí Minh – biên soạn. NXB Hồng Đức xuất bản năm 2008.

Nội dung chính tập 1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU – GIỚI THIỆU

 • Nghiên cứu và phát triển phân tích dữ liệu
 • Bản chất của phân tích dữ liệu
 • Thống kê và phân tích dữ liệu

CHƯƠNG I – PHÂN LOẠI DỮ LIỆU, MÃ HÓA, NHẬP LIỆU VÀ MỘT SỐ XỬ LÝ TRÊN BIẾN

 • Phân loại dữ liệu
 • Các loại thang đo
 • Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu
 • Cửa sổ làm việc của SPSS
 • Tạo tập tin dữ liệu trong SPSS for window
 • Một số xử lý trên biến
 • Thay đổi một số mặc định
 • Thể hiện tiếng Việt

CHƯƠNG II – LÀM SẠCH DỮ LIỆU

 • Sự cần thiết
 • Biện pháp ngăn ngừa
 • Phương pháp làm sạch

CHƯƠNG III – TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU

 • Phương pháp và công cụ
 • Bảng tần số đơn giản
 • Các đại lượng thống kê mô tả
 • Lập bảng tần số đồng thời tính toán các đại lượng thống kê mô tả
 • Thống kê mô tả với thủ tục Explore
 • Lập bảng tổng hợp nhiều biến
 • Xử lý câu hỏi có thể chọn nhiều trả lời
 • Trình bày kết quả đồ thị
 • Bảng tùy biến

CHƯƠNG IV – KIỂM ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH TÍNH

 • Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định danh – định danh hoạc định danh – thứ bậc
 • Kiểm định mối liên hệ giữa 2 biến thứ bậc

CHƯƠNG V – PHÂN TÍCH LIÊN HỆ GIỮA BIẾN NGUYÊN NHÂN ĐỊNH TÍNH VÀ BIẾN KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH TỔNG THỂ

 • Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của một tổng thể
 • Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau giữa hai trung bình tổng thể

CHƯƠNG VI – PHÂN TÍCH LIÊN HỆ GIỮA BIẾN NGUYÊN NHÂN ĐỊNH TÍNH VÀ BIẾN KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

 • Phân tích phương sai một yếu tố Anova
 • Phân tích phương sai nhiều yếu tố

CHƯƠNG VII – KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

 • Kiểm định dấu và kiểm định Mcnemar
 • Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon
 • Kiêm định Mann-whitney 2 mẫu độc lập
 • Kiểm dịnh Kruskal – Wallis
 • Kiểm định chi bình phương một mẫu
 • Kiểm định Kolmogorov-Smirnov một mẫu

CHƯƠNG VIII – KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ

CHƯƠNG IX – TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

 • Tương quan tuyến tính
 • Hồi quy tuyến tính
 • Hồi quy với quan hệ phi tuyến
 • Hồi quy với biến độc lập định tính

Nội dung chính tập 2

CHƯƠNG X – HỒI QUY BINARY LOGISTIC

 • Ứng dụng của hồi quy
 • Mô hình hồi quy
 • Tiến hành phân tích
 • Vận dụng
 • So sánh hồi quy tuyến tính thông thường và hồi quy Binary Logistic

CHƯƠNG XI – ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO

 • Giới thiệu
 • Thang đo nhiều chỉ báo
 • Các bước xây dựng thang đo LikeRT
 • Tính toán Cronbach Alpha

CHƯƠNG XII – PHÂN TÍCH NHÂN TỐ

 • Khái niệm và ứng dụng
 • Mô hình phân tích
 • Các tham số thống kê
 • Tiến hành phân tích
 • Thực hiện phân tích nhân tố với SPSS

CHƯƠNG XIII – PHÂN TÍCH BIỆT SỐ

 • Khái niệm căn bản
 • Liên hệ giữa phân tích biệt số, hồi quy và Anova
 • Mô hình phân tích biệt số
 • Các tham số thống kê trong phân tích biệt số
 • Các bước tiến hành phân tích biệt số
 • Phân tích biệt số
 • Phân tích biệt số theo phương pháp từng bước
 • Thực hiện trên SPSS

CHƯƠNG XIV – PHÂN TÍCH CỤM

 • Khái niệm và ứng dụng
 • Các thuật ngữ và tham số
 • Tiến hành phân tích

Post Comment