[PDF] Bài giảng quản lý y tế – Đại học Y tế công cộng

TẢI SÁCH BÀI GIẢNG QUẢN LÝ Y TẾ MIỄN PHÍ

Tài liệu đào tạo cử nhân Y tế công cộng, được biên soạn bởi Bộ môn Quản lý hệ thống y tế – trường Đại học Y tế công cộng. Nội dung chính bao gồm:

  • Tổng quan về lập kế hoạch
  • Thu thập thông tin đánh giá tình hình
  • Xác định vấn đề ưu tiên can thiệp
  • Phân tích vấn đề tìm nguyên nhân gốc rễ
  • Xây dựng mục tiêu can thiệp
  • Lựa chọn giải pháp
  • Viết kế hoạch hành động
  • Giám sát hỗ trợ triển khai can thiệp
  • Theo dõi và đánh giá can thiệp

Post Comment