A Practical Guide to 3D Ultrasound was conceived with the beginner in mind. The guide summarizes the basics of 3D sonography in a concise manner and serves as a practical reference for daily practice. It is written in easy-to-read language and contains tables summarizing the step-by-step instructions for the techniques presented

Siêu âm đánh dấu mô (Speckle Tracking Echocardiography-STE) đã được công nhận rộng rãi là thông số cung cấp những thông tin quan trọng về chức năng tâm thu và tâm trương, tình trạng thiếu máu cục
bộ cơ tim, cơ học của cơ tim và rất nhiều quá trình sinh lý bệnh xảy ra trong tim do các nguyên nhân nội tại cũng như ngoại lai.