[VSUM2019] Bất thường ống noãn hoàng

Bất thường ống noãn hoàng là khiếm khuyết FM ngay chân rốn, quai ruột nhỏ chui qua chân rốn, có thể thấy hơi, dịch di chuyển

Post Comment