[PDF] Thống kê y học căn bản

TẢI SÁCH THỐNG KÊ Y HỌC CĂN BẢN MIỄN PHÍ

Cuốn sách nhằm đưa những phương pháp thống kê y học đa dạng áp dụng trong nghiên cứu y khoa vào trong thực hành.

Cuốn sách thích hợp để tự học, và cũng để tham khảo giảng dạy. Sách bao gồm tất cả các chủ đề mà một nhà nghiên cứu y khoa hay một sinh viên có thể gặp phải.

Nội dung chính trong sách này

CĂN BẢN

 • Thống kê là gì
 • Dân số và mẫu
 • Xác định dân số
 • Phân tích số liệu và trình bày kết quả
 • Chọn máy tính cầm tay

TẦN SUẤT, PHÂN PHỐI TẦN SUẤT VÀ TỔ CHỨC ĐỒ

 • Giới thiệu
 • Tần suất (số liệu định tính)
 • Phân phối tần suất (số liệu định lượng)
 • Tổ chức đồ
 • Đa giác tần suất
 • Phân phối tần suất của dân số
 • Hình dạng của phân phối tần suất

TRUNG BÌNH, ĐỘ LỆCH CHUẨN VÀ SAI SỐ CHUẨN

 • Giới thiệu
 • Trung bình, trung vị và yếu vị
 • Số đo sự biến thiên
 • Tính toán trung bình và độ lệch chuẩn từ phân phối tần suất
 • Thay đổi đơn vị
 • Sai số lấy mẫu và sai số chuẩn

PHÂN PHỐI BÌNH THƯỜNG

 • Giới thiệu
 • Phân phối bình thường chuẩn
 • Bảng tính diện tích dưới đường cong của phân phối bình thường
 • Các điểm phần trăm của phân phối bình thường

KHOẢNG TIN CẬY CỦA TRUNG BÌNH

 • Giới thiệu
 • Trường hợp mẫu cỡ lớn (phân phối bình thường)
 • Mẫu nhỏ
 • Khoảng tin cậy dùng phân phối t
 • Tóm tắt các trường hợp

KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA CỦA MỘT TRUNG BÌNH

SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH

SO SÁNH NHIỀU TRUNG BÌNH PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

HỒI QUY BỘI

XÁC SUẤT

TỶ LỆ

KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƯƠNG CHO BẢNG DỰ TRÙ

BỔ SUNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHO BẢNG DỰ TRÙ

ĐO LƯỜNG BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG

PHÂN TÍCH SỐNG CÒN

PHÂN PHỐI POISSON

TÍNH PHÙ HỢP CỦA PHÂN PHỐI TẦN SUẤT

PHÉP BIẾN ĐỔI

PHƯƠNG PHÁP PHI THAM SỐ

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU

NGUỒN GỐC SAI SỐ

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU

NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ VÀ BỆNH CHỨNG

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG VÀ NGHIÊN CỨU CAN THIỆP

TÍNH CỠ MẪU CẦN THIẾT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH

Post Comment