Là một ống cơ mạc lăng trụ tam giác, có 3 thành hơi xoắn vặn từ trước vào trong: – Thành trước ngoài: cơ rộng trong (nguyên ủy: mép trong…

– Giới hạn là một vùng tam giác giới hạn ở nông bởi 3 cạnh: nếp lằn bẹn ở trên, cơ may ở ngoài và bờ trong cơ khép dài…