[PDF] Atlas of Musculoskeletal Ultrasound Anatomy

Giải phẫu siêu âm cơ khớp cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quan về giải phẫu bình thường, giúp người làm siêu âm đánh giá một cấu trúc có bị tổn thương như rách, đứt … hay không

Sách gồm hơn 270 trang với hơn 100 hình ảnh mô tả chi tiết với hình ảnh siêu âm được thực hiện trên các máy siêu âm thế hệ mới.

We are so sorry, but this material is only for VIP members.
PLEASE SIGN IN TO DOWNLOAD.
If not VIP member, please contact us for more information

Một trang trong sách

Atlas of musculoskeletal ultrasound anatomy

Post Comment