Giải phẫu người – bộ môn có tính “xương sống” đối với tất cả bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Sự kết hợp giữa lý thuyết và hình ảnh giải phẫu sẽ đem lại sự nhớ lâu và dễ áp dụng thực tiễn.