X-Quang sọ não là chương 1 trong giáo trình “Xquang chẩn đoán” của PGS. Phạm Ngọc Hoa và ThS. Lê Văn Phước, bao gồm giải phẫu và bệnh lý thường gặp