Siêu âm đánh dấu mô (Speckle Tracking Echocardiography-STE) đã được công nhận rộng rãi là thông số cung cấp những thông tin quan trọng về chức năng tâm thu và tâm trương, tình trạng thiếu máu cục
bộ cơ tim, cơ học của cơ tim và rất nhiều quá trình sinh lý bệnh xảy ra trong tim do các nguyên nhân nội tại cũng như ngoại lai.