Danh sách các môn học áp dụng đào tạo hệ Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội được áp dụng từ 2012. Tổng số đơn vị học trình là 299, chưa kế Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Giải phẫu người – bộ môn có tính “xương sống” đối với tất cả bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Sự kết hợp giữa lý thuyết và hình ảnh giải phẫu sẽ đem lại sự nhớ lâu và dễ áp dụng thực tiễn.