[PDF] Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa – Đại học Y Hà Nội

July 21, 2019 Đoàn, Thoại M.D 0

Bộ môn Ngoại cho xuất bản quyển sách giáo khoa “Bài giảng Triệu chứng học Ngoại khoa” để làm tài liệu học tập cho các đối tượng sinh viên Y trong đó chủ yếu là chương trình học tập của sinh viên Y năm thứ III. Quyển sách giáo khoa này đã được viết và biên soạn theo nội dung giảng dạy mà bộ môn Ngoại của 8 trường Đại học Y trong cả nước đã thống nhất.

[PDF] Sinh lý bệnh học – Đại học Y Hà Nội

July 21, 2019 Đoàn, Thoại M.D 0

Quyển sách “SINH LÝ BỆNH HỌC” gồm 22 phần: giới thiệu môn Sinh lý bệnh; khái niệm về bệnh; đại cương về bệnh nguyên học; đại cương về bệnh sinh học; rối loạn chuyển hóa Glucid; sinh lý bệnh hoạt động tế bào; sinh lý bệnh quá trình lão hóa…..